OUTROS INDICADORES ESTRUCTURAIS

 

Aproveitamento da terra. Porcentaxes. 1986

Terra

Prados e pasteiros

Terreo forestal

Outras terras

15,7 %

16.1 %

58,7 %

9,5 %

 

 Gandería. Censo Xeral Gandeiro. 1986

Nº. De reses:

1.323 porcino

3.253 ovino

1.983 bovino, e delas

1.220 vacas de munxido.

 

 Actividade industrial e comercial. 1985

  1. Establecemos industriais e de construcción: 20
  2. N´mero de traballadores destes establecementos: 29
  3. Licencias comerciais para productos alimenticios, materias primas agrarias, bebidas e tabacos :22
  4. Establecementos comerciais non clasificados: 7
  5. Número de teléfonos: 94

 

Distribución en porcentaxes da poboación ocupada. Censo 1981

Agricultura e pesca

Industria

Construcción

Servicios

94,9

0,6

1,3

3,2

 

Paro rexistrado: 1985-1989

1985

1986

1987

1988

1989

201

230

353

374

380

 

 Renda

- Renda familiar municipal disponible en millóns de pesetas correntes:

1982 ........ 1.129,72

1984 ............992,60

1986 .........1.137,31

 

- Renda familiar dispoñible por habitante, en pesetas correntes:

1982 .........205.965

1984 .........216.159

1986 .........307.464

 

 - Porcentaxe que representa a renda familiar por habitante, sobre a media -100- de Galicia

1982 .........59

1984 ........ 49

1986 ........ 58

 

- Vivendas. Evolución

1900 ........ 1.318

1930 ........ 1.713

1960 ........ 1.702

1981 ........ 1.597

1986 ........ 1.507